Fiscal / Comptable

El departament comptable ofereix un servei professional , a la gestió, supervisió y revisió de les declaracions trimestrals y la seva presentació físcal.
Departament de RRHH- Autogestió
Li ajudem a gestionar el seu departament de RRHH a la seva oficina.

Assessoria i Gestió comptable

El departament de comptabilitat, ofereix un servei professional, passant per la revisió de les declaracions trimestrals , servei comptable complert, revisió de les declaracions trimestrals , servei comptable complet, registre de la documentació comptable, seguiment de saldos , finançer , moviments . Delta s' ocupa de la regularització anual i la legalització de llibres comptable etc.

 

Els nostres Serveis:

Possar al dia la comptabilitat i aplicació del nou pla general comptable , i de les reformes físcals que el modifique, aplicació de la normativa  i regularització de la comptabilitat

Revisió de la comptabilitat:

Tutela comptable i indicacions per millorar la gestió.

Confecció de comptes annuals, presentació al Registre de comerç, confecció de balanços i presentació a entitats finançeres, gestió i confecció de llibres oficials.

Tancament de la comptabilitat, calcul d'amortitzacions, previsions , deduccions i resumen comptable i gestió periódica.

LABORAL- RECURSOS HUMANS

Servei de gestió laboral i de Recursos Humans que gestionará tot el seu deparament laboral i de Seguretat Social i si ho dessitja el servei d' AUTOGESTIÓ que consisteix en una petita formació , instal.lació d´un programa informátic i un Graduat Social disponible pels seus duptes i per la revisió mensual del seu departement Laboral.

Gestions:

Contractes de travall- altes, prorrogues, transformacions, bonificacions.

Confecció de nómines i seguros socials mensuals

Altes, baixes i modificacions a la seguretat social

Confecció del calendari laboral anual

Altes de treballadors desplaçats a França cobertura de seguretat social internacional

Regim d'Autonoms

Autonoms economicament dependents

Contractes de Formació- Seguretat social GRATUITA 

Prevenció de riscos al treball

Inspecció de treball